Połączenie Gobarto S.A. i Jama sp. z o.o. – dokumentacja

18 KWI, 2019 GODZ: 10:00


W związku z decyzją o połączeniu Gobarto S.A. i jej spółki zależnej Jama sp. z o.o. ogłoszoną Raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku poniżej przedstawiamy Plan połączenia ww. spółek łączących się oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

a) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników JAMA spółka z o.o.
b) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GOBARTO S.A.
c) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (JAMA sp. z o.o) na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia (sporządzone na dzień 31 marca 2019 roku),
d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (JAMA sp. z o.o.) sporządzone dla celu połączenia na dzień 31 marca 2019 roku.
- Załącznik 4a – bilans
- Załącznik 4b – rachunek zysków i strat

 • Dokumenty finansowe Jama sp. z o.o.:
 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017
 2. Sprawozdanie z działalności za rok 2017
 3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2016
 5. Sprawozdanie z działalności za rok 2016
 6. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
 7. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
 9. Sprawozdanie z działalności za rok 2015
 10. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015
 11. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015
Pozostałe aktualności

Otwarcie budynku inwentarskiego Gobarto 500 na Mazowszu

W Osieku (gm. Zawidz Kościelny) w województwie mazowieckim do użytku został oddany kolejny budynek inwentarski, zrealizowany w ramach Gobarto 500. To pierwszy tego typu obiekt na Mazowszu.Właścicielem...

23 MAR, 2020 GODZ: 13:16