Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych Gobarto S.A. nie wypłacała akcjonariuszom dywidendy.

Zgodnie z przyjętą w lipcu 2015 roku Strategią działania Spółki oraz jej grupy kapitałowej na lata 2015-2019 (raport bieżący nr 35/2015) nadrzędnym celem Spółki jest umocnienie pozycji na polskim rynku mięsnym oraz dalszy rozwój poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych oraz jej możliwości dystrybucyjnych m.in. wskutek akwizycji oraz uruchomienia nowych projektów. Działania te służyć mają budowaniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy i na realizację tego celu Spółka zamierza przeznaczać środki w okresie realizacji wyżej wskazanej strategii.